Verdt å besøke

 

Lesja Kyrkje
 
Lesja Kyrkje ble bygd i 1749, og er en av de største og vakreste kirkene i Gudbrandsdalen, med 300 sitteplasser. Byggmester var Ola Frekson Hole.

Prekestol og altertavle er utført av Jakob Bersveinson Klukstad som er et av de mest fremtredende navn i norsk folkekunst. Han var en dyktig treskjærer og rosemaler som førte akantusmotivet fra bykunsten over i Gudbrandsdalens bygdekunst. Altertavla i Lesja kyrkje regnes som Klukstads store mesterverk, altertavla var trolig ferdig i 1766 mens prekestolen ble fullført i 1745. Altertavla består av en serie billedscener med skårne figurer omgitt av et rammeverk av forgylte akantusranker med svært høyt relieff.

Døpefonten i tre er fra 1250-tallet, mens døpefonten ble støpt på Nestande gård i Lesja i 1767, av Nikolai Løvberg.

Kirken ble omgjort i 1901, og restaurert ca. 1925. Rosemalingen og takmaleriene er gjort av Ragnvald Einbu. 
Før 1749 stod kirken nede ved prestegården, der er det reist en minnestein på samme område. 

Følg linken for info om åpningstider og priser:

http://www.gudbrandsdalsmusea.no/museum/lesja-bygdemuseum.aspx

 

Lesja Bygdatun 

Lesja Bygdemuseum finner du i Lesja Sentrum, like ved Lesja Kyrkje.
Bygdamuseet er organisert som en del av Gudbrandsdalsmusea.

Tunet består av 12 hus fra 1700 og 1800-tallet, som gir et godt innblikk i gammel byggeskikk, boform og livsvilkår i eldre tid, samt ny utstilling om villreinfangsten i området og dennes påvirkning på samfunnet.

Ved siden av et levende museum, der folk fra lokale lag og organisasjoner sørger for liv i husene og på tunet, har også Bygdatunet flere faste utstillinger. Museets nye permanente utstilling viser gjennom takst, foto, film, animasjoner og gjenstander villreinfangstens utvikling og betydning. Det er i denne utstillingen lagt stor vekt på deltakelse fra publikum. Øvrige utstillinger viser klær, leker og 2. verdenskrig.

 

Baking av tradisjonelle brødsorter fra bygda, aktiviteter for barn og demonstrasjon av gamle og nyere husflidsteknikker står også på programmet.
- Og, til glede for både store og små, pleier det å være dyr på tunet.

Det er mulig å få kjøpt kaffe / te, vafler og tradisjonsbakst på tunet, og det er middagsservering hver dag i Tunstuggu like ved.


Det er aktiviteter for barn alle dager, med bl.annet tinnstøping, lysestøping og baking.

Last ned oppdaterte programmer for sommeren under Nyhetsarkiv!

Grupper kan bestilleomvisning på telefon 61 24 31 53 eller 61 24 41 43
Ytterligere informasjon: 

Tlf: 61 24 31 53
eller
Lesja kommune, Kulturkontoret
tlf. 61 24 41 00 / fax. 61 24 41 04 
www.gudbrandsdalsmusea.no /lesjano 

Dalsida Landskapsvernområde.

Dalsida Landskapsvernområde, på 645 km2, er ett nytt landskapsvernområde i Lesja, Rauma og Nesset kommuner som omfatter store, forholdsvis urørte fjellområder med slake vidder i øst og høye tinder i vest. 

Her finner vi alle de fire hjortedyrene, villrein, elg, hjort og rådyr. Jerven yngler i området, og vi har rødrev, røyskatt, hare og smågnagere som vanlige arter. I lavereliggende strøk finner vi grevling. Moskusen forekommer ofte som streifdyr fra Dovrefjell, og bjørn, ulv og gaupe er tidvise streifdyr.

Blant fuglene har vi li- og fjellrype, vadegugler, ender, kongeørn, fjellvåk og andre rovfugler. 


Avdemsbue, ein landhandel opphavleg frå 1878. Her tilbyr vi heile sortimentet av eigenproduserte varer og i tillegg lokalmat frå landet elles.

Avdemsbue er ein landhandel opprinneleg frå 1878, medan dagens butikklokale er frå 1938. På Avdemsbue finn du alle produkta til Avdem Gardsysteri, i tillegg til ostar frå 12-20 andre norske ysteri. Ølhylla tel mellom 20-25 norske mikrobryggeri, i tillegg til at vi har spekemat, røkt fisk, kaffe, te, mjøl, saft og syltetøy med meir. Vi har også handlaga porselen frå Ment på Fåberg, fine gåver til deg sjølv eller andre. I tillegg serverer vi rykande ferske rømmevaflar, is, og kaffe.

Avdem Gardsysteri


Eit moderne ysteri på Lesja, øvst i Gudbrandsdalen. Vi ystar
av fersk, upasteurisert mjølk frå eigne kyr. Smaken i produkta
våre kjem frå saftig beitegras og friskt høy, lange tradisjonar
og godt handverk. Drifta er basert på grøn energi frå eige
flisfyringsanlegg.


Avdem Gardsysteri AS, 2665 Lesja, Norway
Tel. (+47) 4775 7573, gardsysteri@avdem.no – www.avdem.no

Natur- og kulturstigen på Dalsida
 

Denne kulturstien er et samarbeid mellom Lesja Kommune og Lesja Fjellstyre.

Stien går gjennom fjellfuruskog med flere hundre år gamle furuer, gjennom tett bjørkeskog, langs gamle seterveier, over myrer, langs vann og elver og mellom gamle seterhus.
Stien er 10 km lang, med 24 poster, som forteller oss noe om fjellfolket sin historie - der det eldste sporet etter mennesker er over 5 500 år gammel.

Langs E 136 kjører du av i 60 - sonen ved Aurstad / Max mellom Dombås og Lesja, ved skilting til Dalsida og Aursjøen. 13 km fra hovedveien. Start og innkomst ved campingplassen ved Nysetra. 

Lesjaskog Kirke
 
Det ble funnet jernmalm både på Enstad og på Bjølverud på Lesjaskog, og etter dette kom Lesja Jernverk  igang i 1652. Verket måtte ha drivkraft, og flere mindre vann ble oppdemttil et tort, og fikk, - og har fortsatt, utløp i begge ender. I den østre enden av Lesjaverkvannet, senere Lesjaskogsvannet, vokste det snart fem et senter med smelteovn og andre nødvendige bygninger. 

Kirkelige handlinger måtte foregå i Lesja Kirke, flere mil unna.
Eierene av verket bygget derfor sin egen kirke til verksarbeiderene. Den ble døpt til "Vår frelsers kirke" og ble innviet sammen med kirkegården i 1697.
Av egen regning ansatte verkseierene en prest og klokker, og de betalte brød, vin og lys.

Det har siden vert flere restaureringer.
I 1767 fikk kirken nytt tårn og tre nye klokker som verkseieren Paul Holst Irgens kostet. Samtidig fikk kirken nytt spir og fløyer. Etterhvert overtok nå kirkelyden kirkeholdet, kirken med 250 

Da jernverket ble nedlagt i 1812, ble det etter avstemning vedtatt at kirken skulle flyttes til Lesjaskog, mer midt i sognet. Fra 1855 har kirken stått der den nå står på Lesjaskog. Det ble bygd på fire kvarv og falleri for å gi bedre plass, og kirken ble bordkledd og malt hvit.

Restaureringen i 1909 ga nye farger på vegger og tak og delvis på inventaret, men i 1957 ble kirkens utseende tilbakeført mest mulig til slik den var i 1797.
Alle utskjæringer, figurer, prekestol og altertavle er laget av Lucas Nielsen Gram.
Det spesielle med denne kirken, er at det på benkene er inskiripsjoner som viser hvor de enkelte personene skulle sitte.. Folket fra jernverket satt lengst fremme, bøndene hadde plasser lengst bak. Dette kan du f. eks lese på benk nr. 5; "koelbrender og Andre wercets Folcke" og på benk nr. 6;"Schotte, nordre Biølraa, Lien begge quams Gaarder oc Endbo". I bakerste benk på mannesiden, på høyre side, satt de kriminelle, og der var det sprinkler og lås. Denne benken er der fortsatt. 
Bakerst på kvinnesiden satt kvinner som hadde født og som skulle introduseres i kirken 6 uker etter fødselen.

Utvandrete skoginger i Amerika gav i 1910 et orgel til Lesjaskog Kirke.
Dette orglet ble byttet mot ett nytt i 1988, og samtidig ble galleriet senket en del. 


Kornmagasinet på Lesjaskog
 
Etter at jernverket på Lesjaverk ble nedlagt i 1812, ble det stor arbeidsledighet. I tillegg ble det uår med kalde somrer og nattefrost. I 1818 ble det bygd kornmagasin ved Mølme, på Magasinhaugen vest for husene på gården. Det ble kjøpt korn og lagret her for at folk kunne holde den største nøden borte under lignende tilfeller senere. Kornmagasinet ble brukt frem til 1874. Da ble huset solgt til Skiri i Romsdalen. Sognerådet stod bak arbeidet med å få det tilbake til Lesjaskog igjen, og i 1962 ble det kjøpt og oppsett her det nå står, i forkant av Lesjaskog Kirke. Her har det siden vert lagret gamle gravminner, og en samling gamle ting finst her. 


Skolemuseet på Lesjaskog
 
Bakgrunn
Tandseterstugu er en gammel tømmerbygning som trolig ble bygd en gang på 1700-talet. den stod opprinnelig på plassen Tannkjørre ved gården Tandsetre, på sørsiden av Lesjaskogsvatnet, ca. fem kilometer vest for Lesjaverk. Stuen ble senere flyttet til denne gården, og andre etasje ble bygd på. I tillegg er det bygd på kjøkken og gang i bindingsverk. Da stuen ble revet, ble den overtatt av Lesjaskog Bygdesamling, og har stått på Lisser (ved kirken på Lesjaskog) sidan 1982. Rundt 1934 laget Ragnvald Einbu malarstykket på dørene på Lesjaskog skole. Da skolen ble ombygd, kom en av disse dørene til skolemuseet i Lisser. Her er flotte motiv fra norrøn mytologi: Midtgardsormen og Odin på Sleipner med Hugin og Munin ved siden. Ragnvald Einbu har også dekorert taket, som kommer fra en stue i Mølmen (det samme gjør skorsteinen). Stuen brukes i dag både som skolemuseum og møtelokale.

Navnet Lisser 
Før 1888 gjikk ferdaveien forbi Lisser. Fra elven var det en motbakke. Når man kom opp denne, var det ofte behov for en hvil - en lise - der marken flatet ut. Mange mener navnet Lisser kommer av dette. 
I skolemuseet kan du finne ting frå omgangsskoletiden (1739 - 1860) og ting som var vanlige i fastskoletida fra 1860 og framover til ca. 1960.

Omvisning etter forespørsel til
Kontaktperson Gunhild Hansen
Tlf: 61 24 31 53 
eller
Lesja kommune, Kulturkontoret
tlf. 61 24 41 00 fax. 61 24 41 04 

Lesjaverk Kirke
 
Dette er en nyere kirke bygget i 1964. Det er en liten kirke med 120 sitteplasser. Lokale håndverkere har stått for utsmykningen, og kirken står i dag på samme plass som nåværende Lesjaskog Kirke stod før flyttingen i 1855. 


 Sagelva Vasskraftsenter 

Plassen har historie tilbake til 1700-tallet. Da var det kvern og vadmelstamp ved fossen. I 1870 kom den første saga, og i 1960 datt hele saghuset ned. Nå er den gamle saga restaurert og blitt et kulturminnesenter. 6000 timer er brukt på å bygge opp den gamle saga, som ligger et stykke innover Brøstvegen i skillet mellom Romsdalen og Lesja. Saga ligger ved sagelva i Lesja kommune. Idealistene i Brøste-Stueflotten Kulturlag har gjenskapt og rekonstruert gamle Brøstsaga. I 2006 mottok de Lesjas kulturpris for dette omfattende og viktige arbeidet.


Grupper taes inn når som helst fra morgen til kveld utenom vanlig åpningstid.
Pris pr. gruppe: Kr. 1000,- eller kr. 40,- pr. prs.
For gruppereservasjon, kontakt Kåre Brøste, Tlf. 92801272 eller
Per Stueflotten, Tlf. 97018403
 

Lordalen
 

Om du tar av E 136 på Lora, ved skilt til Lordalen og skytebane, kommer du opp til seterdalen Lordalen. Her er det fortsatt setrer i drift, som det er mulig å besøke.
Om du kjører innerst i dalen, til Nysetra og går opp på venstre side av åa som kommer ned fra Lesjasiden, vil du kunne finne rester av gamle dyre fangsgraver fra middel alderen.
I området er det også rester etter fangstanlegg for rovfugler, men om de skal finnes må du få mer informasjon hos lokale personer.

Dovrefjell Sunndalsfjella Nasjonalpark
 

Dovrefjell National Park ble grunnlagt i 1974 og utvidet i 2002. Den er 1693km2, av hvilke ca. 500km2 ligger i Lesja kommune. Nasjonalparken er vernet for å bevare de nordlige fjelløkosystemer. Dyrebestanden er omfattende med villrein, moskus og rovfugl som f.eks. kongeørn og falk. En del av plantelivsbestanden stammer fra siste istid.
 
 


Viktig å huske!
 
DU KAN
- ferdes fritt og telte i nasjonalparken
- jakte og fiske i samsvar med lovverket (jakt- og fiskekort)
- plukke bær og sopp og vanlige planter til eget bruk

DET ER IKKE TILLATT Å
- skade planter og forstyrre dyr unødig
- ferdes med motorisert kjøretøy
- forurense og kaste søppel

KART
Ni kartblad i serien "Norge 1:50 000":
Storskrymten 1419-1, Dombås 1419-2, Aursjøen 1419-4, Romfo 1419-2, Sunndalsøra 1420-3, Einunna 1519-1, Hjerkinn 1519-3, Snøhetta 1519-4, Oppdal 1520-3

INFORMASJON
Nasjonalparksentret: 
iNARDO, pb 161, 2659 Dombås tlf: 61 28 08 60 www.inardo.no
Statens naturoppsyn (SNO), 7340 Oppdal tlf: 72 42 49 45
Les mer om Nasjonalparken på www.dovrenett.no 

 
 
 

Jora Landskapsvernområde
 
Jora Landskapsvernområde, på 49 km2, er også ett nytt landskapsvernområde, som i sin helhet ligger i Lesja Kommune. Området omfatter verdifullt natur- og kulturlandskap langs Joravassdraget.

Setergrendene ligger på rekke og rad, med røtter tilbake til 1500 tallet. Noen av setrene er fortsatt i drift. 


Rondane Nasjonalpark
 
Rondane ble vernet som landets første nasjonalpark i 1962, og omfatter variert fjellområde med frodige fjelldaler, lavdekte flyer og mektige fjelltopper.

Med sine 580 km2 er Rondane et like sårbart leveområde for villreinen, som Dovrefjell.

Rondane er et utpreget høyfjellslandskap med ti topper på over 2000 moh. Fjellpartiene bærer mange spor etter istiden, med dype borner og breelver.

Rondane er et godt egnet turområde, pga sitt tørre klima og faste terreng, selv om det enkelte steder er mye stein og ur som kan gjøre det vanskelig for fremkommeligheten. 


Jotunheimen Nasjonalpark
 
Jotunheimen er en av Norges første og mest særegne nasjonalparker. Her finner du Galdhøpiggen, Norges høyeste fjell på 2 469 m.o.h, som er et stort mål for mange gjester.

Med sitt store nettverk av vandreruter har du gode muligheter til å oppleve naturen. 

Lesja Jernverk

09.01.2005
 
Lesja jernverk ligger på Lesjaverk på nedsida av jernbanelinja med nedkjøring rett sør for stasjonen (skiltet til Lesjaverk sag og Lesjaverk Gard).

Jernverk i drift fra 1660 til 1812. Bestående i dag av en delvis restaurert masovn fra 1700-tallet (den eneste i landet fra denne epoken), den freda hovedbygningen ved verket (bebodd den dag i dag) og en kulturstig med 11 poster.

Se også

Masovnområdet og kulturstigen er åpen og tilgjengelig til enhver tid.

Omvisning tilbys grupper etter avtale.

Forespørsel/nærmere informasjon
Kontaktperson Gunhild Hansen
Tlf: 61 24 31 53
eller
Lesja kommune, Kulturkontoret
tlf. 61 24 41 00 fax. 61 24 41 04

Lorkvenne
 
En natur- og kulturopplevelse på Lora.

Ved elva Lora har det langt tilbake i tiden vert kvernbruk. Vi vet at Lorkverna var i bruk før 1326 og at den var i bruk frem til 1942 - 43. 
Etter ca 50 års forfall er kvernbruket restaurert!
Byggkorn blir nå til mel til brød og grøt mellom de gamle kvernsteinene som i "gamle dåggå".

Kjør E 136 til Lora.
Følg deretter avkjøringen til "Lordalsvegen" og videre skilting til "Lorkvenne".
Fra parkeringsplassen er det ca 1,2 km med turveg langs elven før du kommer til kvernplassen.

Et idyllisk, historisk og fantastisk sted..... 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.08 | 14:58

hei, Vi skal utføre arbeid i et fjøs i Lesja og trenger en overnatting i neste uke 17 - 22 August. Dusj og toalett er ønsket.
Mvh Ørjan

...
06.08 | 18:02

Hei
Er det ledig hytte 21- 23 aug?
Hva med dusj og toalett, er det på hver hytte?

...
29.06 | 22:07

Hei. Beklager, alt er opptatt. Kan dere ringe til Kolstad gård til Anne Marie tlf nr 97649372.
Mvh
Remigija Serbentiene
Lesja Gjestgiveri

...
29.06 | 21:10

Heisan!
Har dere fullt belegg, eller er det mulig å få tak over hodet for en person i morgen (30. juni)

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE